جلوگیری از ارسال بر روی مقدار خاص

نیازمندی ها : بدون نیازمندی

-
+
وقتی مقدار بین 5 تا 10 است، ما می توانیم فرم را ارسال کنیم 🙂
هنگامی که مقدار بین 5 تا 10 نیست، ما مجاز به ارسال فرم نیستیم 🙁